Jdi na obsah Jdi na menu
 

Fatimský apoštolát v České republice

1. 3. 2014

Národní centrum hnutí pro Českou republiku

  Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav

Prezident Fatimského apoštolátu v České republice 

P. Pavel Dokládal

Fatimské mariánské hnutí působí v 15 oblastních centrech ve všech českých a moravských diecézích

  

ČLENSTVÍ:

Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib:

Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění Božího zákona. Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence. Nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii.

První sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, s úmyslem konat pokání na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přistoupit ke svátosti smíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se pěti desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.

 

Členem Světového apoštolátu Fatimy se stává ten, kdo osobně vysloví zásvětný slib, je obeznámen s povinnostmi člena hnutí, je si vědom privilegií plynoucích z tohoto členství pro jeho duchovní život a vyplní přiloženou přihlášku, kterou předá v regionu svému vedoucímu nebo přímo v národním centru v Koclířově.

 

Členové v šíření poselství Fatimy mají být v jednotě se Svatým otcem a biskupy. V případě jednání jménem Světového apoštolátu Fatimy musí zachovávat smysl poselství z Fatimy a autorizované způsoby apoštolátu.

 

ZÁSVĚTNÝ SLIB:

Odevzdávám se Panně Marii a tím se chci připojit ke Světovému apoštolátu Fatimy: Drahá Královno a Matko, která jsi ve Fatimě slíbila, že Rusko se obrátí a světu bude dopřán mír, na smír za mé hříchy a hříchy celého světa, slavnostně slibuji tvému Neposkvrněnému Srdci, že budu každý den nabízet oběti, které vyžadují mé každodenní povinnosti, že se budu každý den modlit alespoň pět desátků svatého růžence a rozjímat o jeho tajemstvích, že budu nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské na důkaz tohoto slibu a jako znak zasvěcení se Tobě, že vykonám pět prvních sobot v měsíci i s 15minutovým rozjímáním nad tajemstvími svatého růžence. Tento slib budu obnovovat často, zvláště v okamžicích pokušení. Pozn. Tento slib nezavazuje pod hříchem. Nicméně, je to slib, tvé slovo Matce Boží.

 

Členové hnutí Světového apoštolátu Fatimy začínají nový den modlitbou ranního odevzdání a obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

ranní obětování:

Můj Bože, v jednotě s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie (zde polib svůj hnědý škapulíř na znamení svého zasvěcení s přijetím mimořádných odpustků), obětuji Ti drahocennou Krev Ježíšovu přítomnou ve všech svatostáncích světa a spojuji s Ní oběti každé mé myšlenky, slova a skutků dnešního dne. Ó můj Ježíši, toužím dnes získat všechny milosti, které jen mohu a obětuji je spolu se mnou Neposkvrněné Panně Marii – aby je mohla nejlépe využít pro potřeby Tvého Nejsvětějšího Srdce. Drahocenná Krvi Ježíšova, zachraň nás! Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!

 

 

Zásvětná modlitba: Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN. A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

 

 VÝHODY PLYNOUCÍ ZE ČLENSTVÍ:

1. Vědomí, že naplňujete podmínky k dosažení obrácení a Kristova pokoje ve světě, jak to ve Fatimě sdělila Panna Maria 

2.  Získání mnoha odpustků skrze modlitbu růžence a hnědý škapulíř

3. Způsobilost pro duchovní milosti Panny Marie Karmelské, milosti v tomto životě, v hodině smrti a po smrti

4. Vaše jméno je zasláno do Fatimy a uloženo v blízkosti místa zjevení 

5. Sdílení se v modlitbě s miliony členů

6. Stanete se duchovním synem (dcerou) sv. otce Pia

7. Spoluúčast na nové evangelizaci, k níž vyzývá Svatý otec 

 

Modlitby Anděla

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“

 

Fotogalerie.

 

Náhledy fotografií ze složky Českomoravská Fatima Koclířov