Jdi na obsah Jdi na menu
 

Téma 1

9. 12. 2014

 

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

1. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 1 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Rodino, prožívej radost z víry I.

Mt 11,25-30

25

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. 26Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. 27Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

28

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. 30Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

Jan 15,9-11

9

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“

Lk 17,1-4

1

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. 2Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. 3Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. 4Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,‘ musíš mu odpustit.“

„Chtěli jste, aby toto setkání mělo motto „Rodino, prožívej radost víry“. Ptejme se tedy: jak je možné žít dnes radost víry v rodině. Je možné žít tuto radost nebo ne? Z evangelia sv. Matouše (Mt 11,28) nám přichází vstříc toto slovo: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“. Život je často namáhavý. Práce je úmorná, hledání práce je úmorné. Avšak tu největší tíži v životě působí nedostatek lásky. Nedostat úsměv, nedojít přijetí, způsobuje těžkost. Je mlčení, které tíží, někdy i v rodině, mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci. I námaha je bez lásky mnohem tíživější. Myslím na opuštěné staré lidi, na rodiny, které se souží, protože se jim nedostává pomoci v péči o ty, kteří potřebují zvláštní starostlivost. „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi“, říká Ježíš. Drahé rodiny, Pán zná vaše námahy: zná je. A zná tíži našich životů. Pán však zná také naši hlubokou touhu dojít radosti občerstvení! Pamatujete? Ježíš řekl: „Aby se vaše radost naplnila“ (Jan 15,11). Ježíš chce, aby se naše radost naplnila! Řekl to apoštolům a opakuje to dnes nám. Ježíšova slova: Pojďte ke mně, všechny rodiny světa, a já vás občerstvím, aby se vaše radost naplnila. Tato Ježíšova slova neste domů, neste je v srdci, dělte se o ně v rodině. Zvou nás, abychom šli za Ním, abychom se vzájemně obdarovávali radostí…

…Rodina, aby mohla prospívat, musí nutně užívat tři slova. Chci je zopakovat. Tři slova: dovol, děkuji a promiň. To jsi tři klíčová slova! Žádejme o dovolení, abychom v rodině nepůsobili potíže: „Smím udělat toto? Nebude ti to vadit?“ Děkujme, děkujme z lásky! Řekni, kolikrát denně děkuješ svojí manželce a svému manželovi? Kolik dní projde bez poděkování, bez vyslovení slůvka díků? A poslední je omluva. Všichni chybujeme a někdy se v rodině a v manželství někdo urazí a někdy – jak se říká – létají talíře! Říkají se silná slova. Poslyšte však tuto radu: nikdy neskončete den, aniž byste se smířili. Pokoj se v rodině denně obnovuje! Nevymlouvat se a říci: promiňte mi; a začíná se znovu. Dovol, děkuji, promiň. Užívejme tato tři slova v rodině. Odpouštějme každý den!

3

3

1. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 2 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Papež František: Rodino, prožívej radost z víry. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 26. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložil Milan Glaser. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19027>. Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

Otázky k zamyšlení

1) Jak se radost z víry konkrétně projevuje v mém životě? Zažil jsem radost a pocit úlevy z toho, že mi Bůh pomáhá v každodenních těžkostech, které jsem mu svěřil? Vzpomeňte si, co vám v poslední době udělalo v rodině radost a pokud můžete, podělte se o tuto radost s ostatními.

2) Věříme tomu, že Ježíš zná důvěrně naši tíhu? Že ví, co tíží naši rodinu? Svěřuji se Bohu v modlitbě s konkrétními situacemi, s nimiž se naše rodina potýká? Proberte společně jak na tom každý z vás je, co se vám daří, a co ne. Pokud se vám to nedaří, přemýšlejte o tom, proč. Co, nebo kdo, vám v tom brání?

3) Jak často užívám vůči svému manželovi/lce slova: „dovol“, „děkuji“, „promiň“? Je to tak, jak to dělám, dobře, nebo je potřeba to změnit?

4) Které z těch tří slov užívám nejméně a proč? Promluvte si o tom spolu ve dvojici a zeptejte se, jak to vidí a cítí ten druhý. Které slovo mu ode mne chybí? Pokud chcete, popovídejte si o tom i společně ve společenství. (Doporučujeme při společném sdílení mluvit více o tom, co vidím špatně u sebe, než u toho druhého, a co bych chtěl/a změnit u sebe).

Modlitba vlastními slovy:

Ve své společné modlitbě poděkujte za radosti, které jste mohli v rodině zažít, svěřte mu co vás tíží a poproste o pomoc v tom, co případně ve vaší komunikaci potřebuje nápravu.

Společná modlitba

Pane Ježíši, děkujeme Ti za to, že nám nabízíš radost z života s Tebou. Děkujeme Ti, že za Tebou můžeme přijít nejen se svými starostmi a obtížemi, ale že se s Tebou můžeme také dělit o naše radosti.

Prosíme, abychom za Tebou rádi přicházeli a abychom čerpali Tvou radost, kterou nám nikdo nemůže vzít. Dej, ať jsme dobrým příkladem dětem a také všem, kteří v Tebe nevěří. Ať se ptají po důvodech naší radosti.

Prosíme také za dobrou komunikaci v našem manželství. Ať nás od sebe nevzdaluje přílišné mlčení. Ať máme k sobě ve všem důvěru a ať máme odvahu svěřovat se jeden druhému. Ať v naší rodině nechybí slova vděčnosti, útěchy i prosby za odpuštění.

Amen.