Jdi na obsah Jdi na menu
 

Téma 2

9. 12. 2014

 

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

2. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 1 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Víra jako paměť

Lk 2, 21-40

21

Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. 22Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – 23jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – 24a aby podle ustanovení Zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. 25V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. 26Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. 27A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, 28vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: 29„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, 30neboť mé oči viděly tvé spasení, 31které jsi připravil přede všemi národy – 32světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ 33Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.

34

A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat 35- i tvou vlastní duší pronikne meč- aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ 36Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let 37a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. 38A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. 39Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. 40Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.

„Když čtu tento úryvek evangelia, rád přemýšlím o tom, že mladí lidé – Josef a Maria, a také Dítě, dělají všechno, co přikazuje Zákon. Svatý Lukáš to říká celkem čtyřikrát – jak je nařízeno v Zákonu Páně. Mladí lidé poslouchají Zákon! Ale dva staří působí rozruch. Simeon si v ten okamžik vymyslí vlastní liturgii a chválí Boha svými chválami. A stařenka Anna zase jde a roznáší řeči – káže svou výřečností a všem říká: Pohleďte na něj! Jak jsou tito dva staří lidé svobodní – třikrát se o nich říká, že je vede Duch svatý. Mladé vede Zákon, staré Duch svatý. Hleďte si starých lidí, kteří mají uvnitř tohoto ducha, naslouchejte jim!“

5

5

Papež František: Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 26. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložila Jana Gruberová. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19026>.

6

Papež František: Rodino, prožívej radost z víry. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 26. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložil Milan Glaser. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19027>.

…. „Před ikonou Uvedení Páně do chrámu. Je to opravdu nádherná ikona. Rozjímejme ji a přijměme od ní pomoc. Jako vy všichni jsou i její protagonisté na cestě: Maria a Josef se vydali na pouť do Jeruzaléma v poslušnosti Pánovu zákonu. Také stařec Simeon a prorokyně Anna rovněž vysokého věku přijdou do chrámu pohnuti Duchem svatým. Scéna nám ukazuje setkání třech generací: Simeon nese na rukou dítě Ježíše, ve kterém rozpoznává Mesiáše, a Anna je znázorněna, jak velebí Boha a zvěstuje spásu těm, kdo očekávali vykoupení Izraele. Tito dva starci představují víru jako paměť. Ptám se vás však: „Nasloucháte prarodičům“ Otevíráte svoje srdce paměti, kterou nám podávají prarodiče? Prarodiče nesou moudrost rodiny, jsou moudrostí lidu. A lid, který nenaslouchá prarodičům, je lid, který umírá“ Naslouchat tedy prarodičům! Maria a Josef tvoří Rodinu posvěcenou přítomností Ježíše, který je naplněním všech příslibů. Každá rodina jako ta Nazaretská je začleněna do dějin lidu a nemůže existovat bez předešlých generací. A proto dnes máme prarodiče! A děti. Děti se učí od prarodičů, od předešlé generace.

2. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 2 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

6 Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

Otázky k zamyšlení

1) Jak se nám daří v naší rodině naslouchat našim rodičům? Co se nám daří a co je pro nás naopak obtížné? Můžeme na tom my sami změnit něco k dobrému? Pokud ano, tak co konkrétně?

2) Jak vnímám poslušnost? Čím je pro mne a mou rodinu Zákon Božích přikázání? Pomáhají nám, nebo spíše nás v dnešní době svazují?

3 Vybavím se ve své rodině někoho, kdo je pro mne velkým lidským příkladem dobrého života z víry? Povězte si mezi sebou o těchto lidech a povídejte o nich i svým dětem.

Modlitba vlastními slovy:

Poděkujte Pánu za to, že vaši rodinu provází a děkujte mu i za ty, kteří ve vaší rodině byli dárci pokoje a víry. Proste, abyste mohli být pro své děti dobrými průvodci na jejich cestě za Kristem.

Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu

Bože,

od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,

Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují.

Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země.

Skrze Krista, našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věk

Amen.