Jdi na obsah Jdi na menu
 

Téma 4

9. 12. 2014

 

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

4. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 1 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi

Sír 3,1-4

1

Slyšte mne, děti, svého otce, a jednejte tak, abyste došly spásy. 2Hospodin určil, aby si děti vážily otce, a zajistil matčino právo nad syny. 3Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů, 4a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.

Mk 10,13-16

13

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 14Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. 15Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ 16Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.

Mt 18,1-5

1

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ 2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed 3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. 4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. 5A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

„Rodina je společenstvím života se svébytnou soudržností. Jak napsal sv. Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Familiaris consortio, rodina není součtem osob, které ji utvářejí, nýbrž je jejich společenstvím. (viz 17,18). A společenství je více než součet. A jako taková musí být uznávána, zejména dnes, kdy převažuje obrana individuálních práv.“ Rodina se zakládá na manželství, které je první svátostí lidství, pokračoval Svatý otec. „V manželství se člověk plně, bezvýhradně a nezištně vydává, aby sdílel dary anebo se jich vzdával v důvěře v Boží prozřetelnost. Této zkušenosti se mohou dnešní mladí lidé naučit od svých rodičů a prarodičů. Je to zakoušení víry v Boha, vzájemné důvěry, hluboké svobody a svatosti. Svatost předpokládá, že člověk vydává sám sebe v každodenní věrnosti a oběti.“

V manželství nechybí problémy, dodal papež František. Je nutné mladé manžele vybídnout, aby nikdy neskončili den bez usmíření. „Usmířením, které nastává po hádce, nepochopení, skryté žárlivosti nebo i hříchu, se obnovuje svátost manželství. Usmíření rodině dodává jednotu. Je třeba to mladým lidem říci. Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. “… „Když zpovídám mladého muže nebo ženu, kteří žijí v manželství, nebo když se řeč dostane na děti, vždy se zeptám: Kolik máte dětí? Odpovídají mi a asi čekají, že další otázka bude směřovat někam jinam. Ale já vždy položím druhou otázku: Řekněte mi, paní, pane, hrajete si se svými dětmi? Prosím, Otče?, reagují. Ptám se, jestli svým dětem věnujete čas a jestli si s nimi hrajete…Víte, odpovídají mi muži, když ráno vycházím z domu, ještě spí, a když se večer vrátím, už jsou v posteli… Je ale velmi důležité, aby tatínkové a maminky s dětmi „ztráceli čas“, aby si s nimi hráli.“ … Skutečně křesťanské rodiny lze rozpoznat podle věrnosti, trpělivosti, otevřenosti životu a úcty ke stáří…Tajemstvím toho všeho je Ježíšova přítomnost v rodině. Předkládejme tedy všem lidem – v úctě, avšak s odvahou – krásu manželství a rodiny, kterou ozařuje evangelium. Přistupujme proto pozorně a s láskou k rodinám, které prožívají obtíže a z mnoha důvodů trpí, k rodinám v krizi a k rozvedeným manželům. Všem těmto lidem chceme být nablízku a hlásat jim toto evangelium rodiny a její krásy“.

10

10

4. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 2 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Papež František: Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 26. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložila Jana Gruberová. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19026>. Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

Otázky k zamyšlení

1) Jak mi zní věta: „V manželství se člověk plně, bezvýhradně a nezištně vydává, aby sdílel dary anebo se jich vzdával v důvěře v Boží prozřetelnost.“?

2) Napadá tě příklad toho, čím jste se ty, tvůj manžel/ka, nebo vaše děti vzájemně obdarovali?

3) Zažil/a jsi, že bylo pro tebe a tvou rodinu dobře, když ses něčeho vzdal? Můžeš se o to podělit s ostatními?

Modlitba vlastními slovy:

Poděkujte za to, co můžete pro svou rodinu dělat, jak se vám o ni daří starat i za čas, který můžete strávit se svými dětmi. Proste za sebe, když své rodině ubližujete i za rodiny, které prožívají nejrůznější problémy i za ty, jejich manželství se rozpadlo.

Modlitba podle slov papeže Františka

Pane, pomáhej nám v tom, abychom s dětmi „ztráceli čas“ a hráli si s nimi. Dej ať dokážeme rozpoznávat naše obdarování a sloužit jimi ostatním v naší rodině a ať ti důvěřujeme, když se vzdáváme něčeho ve prospěch naší rodiny. Pomáhej nám, ať je u nás doma dostatek věrnosti, trpělivosti, otevřenosti životu a úcty ke stáří. Buď při rodinách, které prožívají obtíže a z mnoha důvodů trpí, buď oporou rodinám v krizi a k rozvedeným manželům. Pomoz i nám ať jsme všem těmto lidem nablízku a můžeme svědčit sobě i jim o evangeliu rodiny a její kráse, která má svůj zdroj v Kristu.