Jdi na obsah Jdi na menu
 

Téma 5

9. 12. 2014

 

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

5. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 1 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Společná modlitba upevňuje rodinný život

Mt 13,53-55

53

Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. 54Přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: „Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? 55Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? 56A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?“ 57A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“ 58A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.

Lk 2, 19.51

19

Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

51

Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.

Prvního května si připomínáme sv. Josefa – dělníka (Mt 13,53-55); měsíc květen je pak tradičně zasvěcen Matce Boží. Chtěl bych se tedy na tomto našem setkání pozastavit u těchto dvou tak důležitých postav v Ježíšově životě, v životě církve i v našem životě dvěma krátkými myšlenkami. První bude o práci a druhá o kontemplaci Ježíše.

V evangeliu sv. Matouše se v souvislosti s Ježíšovým návratem do rodné obce, Nazaretu, kde promlouvá v synagoze, zdůrazňuje podiv krajanů nad Jeho moudrostí a otázka, kterou si kladou: „Copak to není syn tesařův?“. Ježíš vstupuje do našich dějin, přichází mezi nás, narodil se z Panny Marie působením Božím, ale za přítomnosti svatého Josefa, zákonného otce, který jej opatruje a také jej učí svému řemeslu v Nazaretské dílně, sdílí s ním závazky, námahy, zadostiučinění a také každodenní těžkosti.

To nám ukazuje důstojnost a význam práce. Kniha Genesis vypráví, jak Bůh stvořil muže a ženu, svěřil jim poslání naplnit zem a podmanit si ji, což neznamená ji vykořisťovat, nýbrž obdělávat a chránit, pečovat o ni svou vlastní prací (srov. Gen1,28; 2,15). Práce je základním prvkem důstojnosti člověka. Práce nás obrazně řečeno „pomazává“ důstojností, naplňuje nás důstojností, připodobňuje nás Bohu, který pracoval, pracuje a je neustále činný (srov. Jan 5,17); dává nám schopnost uživit sebe, svoji rodinu a přispívat k růstu svojí vlasti. Tady myslím na těžkosti, na které dnes v různých zemích naráží svět práce a podnikání. Myslím zvláště na ty, kteří jsou nezaměstnaní … Především bych však rád řekl, aby neztráceli naději. … Nemějte strach ze závazků a obětí, nestrachujte se o budoucnost a mějte živou naději: na obzoru je stále světlo….

Naznačím druhou myšlenku. Jediným společným středem pozornosti svatého Josefa a Panny Marie v tichu jejich každodenní činnosti je Ježíš. S nasazením a něhou doprovázejí a pečují o růst Syna Božího, který se pro nás stal člověkem, a přemýšlejí o všem, co se děje. V evangeliu zdůrazňuje svatý Lukáš dvakrát Mariin postoj, jenž byl vlastní také svatému Josefovi: „všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19.51). Abychom se naučili naslouchat Pánu, je třeba se naučit jej také kontemplovat, rozjímat, vnímat jeho nepřetržitou přítomnost ve svém životě. Je třeba se zastavit a rozmlouvat s Ním, dát Mu prostor modlitbou… Každý z nás měl by se ptát: jaký prostor dávám Pánu? Zastavím se k rozhovoru s Ním? Již od malička nás rodiče učili začínat a končit den modlitbou, vedli nás, abychom vnímali, že nás provází přátelství a láska Boží. Vzpomínejme častěji na Pána během dne!

Rád bych poukázal na důležitost a krásu modlitby svatého růžence. Odříkáváním Zdrávasů jsme přiváděni ke kontemplaci Ježíšových tajemství a rozjímání ústředních momentů Jeho života, aby byl On - stejně jako pro Pannu Marii a svatého Josefa středem našeho myšlení, naší pozornosti a našeho jednání. Bylo by krásné, kdyby se zvláště v tomto měsíci máji v rodinách, mezi přáteli a ve farnosti společně recitoval svatý růženec nebo nějaká modlitba k Ježíši a Panně Marii! Modlitba konaná společně je drahocenný moment, který upevňuje rodinný život a přátelství! Naučme se více modlit v rodině, a jakožto rodina!

13

13

5. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 2 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Papež František: Společná modlitba upevňuje rodinný život. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 26. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložil Milan Glaser. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18216>. Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

Otázky k zamyšlení

1) Čím je pro mne moje práce? Beru ji jako prostředek k oslavě Boží? Stává se moje práce modlitbou a prostředkem k vlastnímu posvěcení? Připodobňuje mne mému Stvořiteli, nebo je to u mne úplně jinak?

2) Je středem naší pozornosti a péče v rodině Ježíš? Nestává se mi, že hlavní místo Ježíše v našem životě obsadí děti, nebo práce, ke škodě obojího? Snažím se dávat Bohu první místo před vším ostatním? Zvu Boha do naší rodiny? Můžete se podělit o nějaké zkušenosti?

3) Řekněte druhým, jak prožíváte společnou modlitbu v rodině. Jak se mění/měnily způsoby Vaší modlitby v rodině v souvislosti se změnami v rodině (příchod nového dítěte, dospívání dětí, …)?

Modlitba vlastními slovy:

Obraťte se s prosbou na svatého Josefa a Pannu Marii, aby vás učili zachovávat věrnost každodenním závazkům, žít svou víru v každodenních skutcích, dávat více prostoru Pánu ve svém životě a prodlévat v rozjímání Jeho tváře.

Společná modlitba

Bože, Tys poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem a poznal radosti a obtíže života lidské rodiny. Shlédni na rodinu, která prosí a tvé požehnání. Ochraňuj ji a posiluj svou pomocí. Dávej jí vše, co potřebuje, a naplň ji duchem svornosti. Ať žije ve spojení s Kristem a vydává mu ve světě svědectví. Neboť on žije a kraluje na věk věků.

Amen.14

14

HRDLIČKA, J. Rodina se modlí, Praha: nakladatelství Zvon,1994. str. 67.

Desátek růžence za rodiny

Pomodleme se desátek růžence za rodiny. Do každého Zdrávasu přidejte po jménu Ježíš následující prosby a pak pokračujte v modlitbě do konce.

1. Pomoz nám, Maria, v křesťanské výchově našich dětí.

2. Prosíme Tě za všechny nezaměstnané, kteří nemůžou uživit rodinu.

3. Prosíme Tě, Maria, přimlouvej se za naši rodinu, ať je v ní Ježíš středem pozornosti.

4. Prosíme Tě, Maria, za víru v naší rodině.

5. Prosíme Tě, Maria, ať přinášíme svědectví o Ježíši mezi nevěřící, s nimiž se setkáváme.

6. Prosíme Tě, Maria, za vzdělání našich dětí.

7. Prosíme Tě, Maria, za všechny nenarozené děti.

8. Prosíme Tě, Maria, za všechny děti, které vyrůstají v dětských domovech.

9. Prosíme Tě, Maria, za naše rodiče, ať nám dokáží předávat svou moudrost a životní zkušenosti.

10. Prosíme Tě, Maria, za všechny zemřelé v naší rodině.