Jdi na obsah Jdi na menu
 

Téma 6

9. 12. 2014

 

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

6. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 1 / 3 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Rodina sílí modlitbou I.

Sir 35,12-14

12

neboť Hospodin je spravedlivý soudce a nebere ohled na osobu. 13Nebude nikomu stranit na úkor chudáka, ale vyslyší modlitbu ukřivděného. 14Nenechá bez povšimnutí úpěnlivou prosbu sirotka ani vdovu, když v nářku vylévá své srdce.

2Tim 4,6-8

6

Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. 7Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. 8Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

Lk 18,9-14

9

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.

11

Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘

13

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ 14Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

„Čtení 30. neděle v mezidobí liturgického roku C

15 nás vybízejí rozjímat některé zásadní charakteristiky křesťanské rodiny. První je rodina, která se modlí. Evangelní pasáž (Lk 18,9-14) zdůrazňuje dva způsoby modlitby: falešný způsob farizeje a autentický způsob modlitby celníka.

15

Sir 35,12-14; Žl 33/34,3; 2Tim 4,6-8; Lk 18,9-14

16

Papež František: Rodina sílí modlitbou. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 27. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložil Milan Glaser. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19029>.

Farizej se cítí být spravedlivý. Má za to, že je v pořádku, nadýmá se, a soudí druhé z výše svého piedestalu. Naproti tomu celník neplýtvá slovy. Jeho modlitba je skromná, umírněná a proniknutá vědomím vlastní nehodnosti, vlastní ubohosti. Tento muž cítí, že potřebuje Boží odpuštění, Boží milosrdenství. Modlitba celníka je modlitbou chudého, je to modlitba milá Bohu, která, jak praví první čtení, „proniká oblaka“ (Sir 35,20), zatímco farizeova modlitba je obtížena samolibostí.

Chci se vás zeptat, drahé rodiny: modlíte se někdy v rodině? Někdo ano, to vím. Avšak mnozí mi řeknou: ale jak? Přece stejně jako ten celník, to je jasné: pokorně a před Bohem. Každý na sebe pokorně nechá spočinout Pánův pohled a prosí Jeho dobrotu, aby přišla k nám. A jak v rodině? Zdá se totiž, že modlitba je osobní záležitost a navíc v rodině nikdy není dost příhodného času a klidu… Ano, to je pravda, ale je také otázkou pokory, uznat, že potřebujeme Boha jako celník. Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují Jeho pomoc, Jeho sílu, Jeho požehnání, Jeho milosrdenství, Jeho odpuštění. A k tomu je zapotřebí jednoduchosti. K modlitbě v rodině je nezbytná prostota. Společná modlitba ‘Otče náš‘ u stolu je snadná. I modlitba růžence v rodině je velmi krásná a dodá spoustu síly! A také modlitba za sebe navzájem! Manžela za manželku, manželky za manžela, obou za děti, dětí za rodiče, za prarodiče… Modlit se za sebe navzájem. To je modlitba v rodině a modlitba činí rodinu silnou.“

16

Doporučujeme si k tématu modlitby přečíst také Pastýřský list Advent 2013 od arcibiskupa Jana Graubnera (viz poslední strana) a zaměřit se v něm na pasáže o modlitbě.

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

6. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 2 / 3 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Otázky k zamyšlení

1) Co se vám v modlitbě ve vaší rodině osvědčilo? Podělte se navzájem.

2) Sdělte si, co pomáhá a co naopak brání v modlitbě ve vaší rodině. Co mohu říci o naší modlitbě v rodině? Co je dobré a co chci přidat, změnit?

3) Jaký je poměr mezi osobní modlitbou každého z manželů a mezi společnou modlitbou manželů (rodiny)? Budujeme obojí?

4) Mezi manželi ve dvojicích se zamyslete, jestli nyní máte ve své rodině vhodný způsob společného otevírání se Bohu. Je pro vás vaše modlitba zdrojem, ze kterého můžete opravdu čerpat posilu a naději, nebo je pro vás spíše povinností? Jak se můžete lépe přiblížit k prameni, ke Kristu? Inspiraci hledejte v textu pro tento měsíc.

Modlitba vlastními slovy:

Ve společné modlitbě poděkujte za Boží trpělivost, která nás znovu a znovu přivádí k modlitbě jako k prameni života pro každého z nás i pro naše rodiny, Proste o pomoc v situacích, kdy se Kristu a dialogu s ním vaše rodině i vy osobně vzdalujete.

Modlitba Svatého otce, kterou svěřil všechny rodiny světa Svaté Rodině Nazaretské:

„Ježíši, Maria a Josefe, k vám, Svatá Rodino Nazaretská, obracíme svůj žasnoucí a důvěřující pohled; rozjímáme ve vás krásu sdílení pravé lásky a poroučíme vám všechny svoje rodiny, ať se v nich obnoví divy milosti.

Svatá Rodino Nazaretská, přitažlivá školo svatého evangelia: nauč nás napodobovat tvoje ctnosti moudrou duchovní kázní, daruj nám čirý pohled, který dovede rozpoznat dílo Prozřetelnosti v každodenní realitě života.

Svatá Rodino Nazaretská, věrná opatrovnice tajemství spásy: obroď v nás úctu ke ztišení, učiň z našich rodin večeřadla modlitby a přetvoř je na malé domácí církve, obnov touhu po svatosti, podporuj šlechetnou námahu práce, výchovy, naslouchání, vzájemného porozumění a odpuštění.

Svatá Rodino Nazaretská, probuď v naší společnosti vědomí posvátného a nedotknutelného charakteru rodiny, nedocenitelného a nenahraditelného dobra. Každá rodina ať je přívětivým příbytkem dobroty a pokoje pro děti a pro staré, pro nemocné a osamocené, pro chudé a potřebné.

Ježíši, Maria a Josefe, s důvěrou vás prosíme a s radostí se vám svěřujeme.

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

6. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 3 / 3 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Pastýřský list Advent 2013 (arcibiskup Jan Graubner)

Drazí bratři a sestry,

začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní.

Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině, jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí! Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.

Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé rodiny, aby se o své bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především aby sami věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z nichž může vyrůstat zdravá struktura společnosti a státu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, prosím každého z Vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků. V adventu se zaměříme na modlitbu.

Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví svátosti. Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá. Dodejme: Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje svou identitu rodinné církve a čerpá z Božího pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své potřeby Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní Bůh. Roste v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. Učí se odpouštět, když denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých zranění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění, zakouší radost z vnitřního osvobození a nachází novou naději.

V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích, někde vůbec ne. Prosím každého z Vás, abyste udělali aspoň jeden krok správným směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice důležitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní manželé, jinak s malými či velkými dětmi, jinak když manželé stárnou. Možná jste udělali dobrou zkušenost se společnou modlitbou v některé životní etapě, a protože jste nedozráli do další etapy, tak jste se společnou modlitbou skončili. Začněte znovu hledat vhodný způsob Vašeho společného otevírání se Bohu.

Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také modlitby. Jsou tam návody a příklady modliteb. Kde rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do modliteb i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v adventu zopakovat či naučit se některé koledy, abyste si je mohli na Vánoce společně zazpívat u domácího betléma.

Do všech farností se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby. V některých farnostech si podle ní udělali jakýsi kurz modlitby v modlitebních společenstvích. Letos bych rád, abyste si takový kurz udělali v rodinách a tak našli něco, co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve společném duchovním životě. Na každé faře Vám mohou zajistit dostatečné množství brožurek Malá škola modlitby.

A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je jednou ročně adorační den. Celý den je vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší farnosti, jděte na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více rodin, které patří k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společnou pouť za obnovu rodin, putujte společně celá rodina, pokud to bude jen trochu možné.

Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi.

Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.

Váš arcibiskup Jan