Jdi na obsah Jdi na menu
 

Téma 7

9. 12. 2014

 

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

7. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 1 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Rodina sílí modlitbou II.

Sir 35,12-14

12

neboť Hospodin je spravedlivý soudce a nebere ohled na osobu. 13Nebude nikomu stranit na úkor chudáka, ale vyslyší modlitbu ukřivděného. 14Nenechá bez povšimnutí úpěnlivou prosbu sirotka ani vdovu, když v nářku vylévá své srdce.

2Tim 4,6-8

6

Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. 7Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. 8Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

Lk 18,9-14

9

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.

11

Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘

13

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ 14Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

„Čtení 30. neděle v mezidobí liturgického roku C

18 nás vybízejí rozjímat některé zásadní charakteristiky křesťanské rodiny. Druhé čtení nám nabízí další podnět: rodina opatruje víru. Apoštol Pavel na sklonku svého života činí zásadní bilanci a říká: „Víru jsem uchoval“ (2 Tim 4,7). Ale jak ji uchoval? Nikoli v trezoru! Nezakopal ji do země, jako onen poněkud líný služebník. Svatý Pavel přirovnává svůj život k boji a běhu. Uchoval víru, protože se neomezil na to, že ji bránil, nýbrž hlásal ji, šířil a nesl ji daleko. Rozhodně se postavil proti těm, kteří chtěli zakonzervovat, „nabalzamovat“ Kristovo poselství v hranicích Palestiny. Proto přijal odvážná rozhodnutí, šel na nepřátelská území. Pavel uchoval víru, protože ji daroval tak, jak ji přijal, vydal se na periferie a neopevnil se v obranných pozicích. Můžeme se ptát: jakým způsobem opatrujeme v rodině svoji víru? Držíme si ji pro sebe, ve své rodině jako privátní dobro, jako bankovní konto, anebo se o ni dovedeme dělit svědectvím, přívětivostí a otevřeností vůči druhým? Křesťanské rodiny jsou misionářské rodiny v každodenním životě, konají všední věci a přidávají do všeho sůl a kvas víry!

18

Sir 35,12-14; Žl 33/34,3; 2Tim 4,6-8; Lk 18,9-14

19

Papež František: Rodina sílí modlitbou. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 27. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložil Milan Glaser. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19029>.

A Boží Slovo nám podá poslední aspekt: rodina žije radostí. V responsoriálním Žalmu se nachází tento výraz: „ať to slyší pokorní a radují se“ (Žl 33/34,3). Celý tento Žalm je chvalozpěvem na Pána, který je zdrojem radosti a pokoje. Co je důvodem této radosti? Že Pán je blízko zkroušeným a vysvobozuje od zlého. Také svatý Pavel píše: „Radujte se stále v Pánu ... Pán je blízko“ (Flp 4,4). Rád bych dnes položil otázku: „Nosí každý radost ve svém srdci, ve svém domově?“ A každý ať si odpoví sám. Jak je na tom radost ve tvojí rodině?

A odpovězte si.

Drahé rodiny, vy dobře víte, že pravá radost, která se zakouší v rodině není povrchní, neplyne z věcí, z příznivých okolností ... Pravá radost plyne z hluboké harmonie mezi lidmi, kterou všichni pociťují v srdci a která nám umožňuje vnímat krásu být spolu a vzájemně se na cestě životem podporovat. Základem tohoto pocitu hluboké radosti je však přítomnost Boha v rodině, přítomnost Boha v rodině, Jeho přívětivá, milosrdná a uctivá láska vůči všem. A zvláště trpělivá láska, trpělivost je Boží ctnost a učí nás, abychom vůči sobě v rodině chovali trpělivou lásku. Jenom Bůh umí vytvářet harmonii z odlišností. Pokud chybí Boží láska, také rodina ztrácí harmonii, převládnou individualismy a pohasíná radost. Avšak rodina, která žije radost víry, spontánně víru předává, je solí země, světlem světa a kvasem celé společnosti.

Drahé rodiny, žijte vždy s vírou a jednoduchostí jako svatá Rodina Nazaretská. Radost a pokoj Páně ať jsou vždy s vámi!“

7. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 2 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

19 Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

Otázky k zamyšlení

1) Zamyslete se nad tím, jak opatrujete svou víru v rodině a podělte se o to s ostatními.

2) Je víra v našem životě něčím, čeho si lidé kolem dříve nebo později všimnou? Je to pro ně něčím přitažlivým, co je zajímá?

3) Daří se vám víru darovat i jiným, zažili jste někdy potřebu se o ni dělit, protože jste jí byli tak plní…?

4) Zkuste se každý osobně zamyslet nad různými projevy lásky ve vaší rodině. Jako inspiraci použijte slova Svatého Otce, který hovoří o lásce přívětivé, milosrdné, uctivé a trpělivé.

5) Podělte se s druhými o konkrétní jednání, které se vám osvědčilo, aby ve vaší rodině bylo více radosti.

Modlitba vlastními slovy:

Poděkujte za víru ve vašich rodinách, vzpomeňte si v modlitbě na ty, kteří vám víru předávali. Proste o pomoc v rozlišení, kdy je třeba víru chránit a utvrzovat se v ní a kdy ji máme nést dál

do svého okolí.

Modlitba Svatého otce, kterou svěřil všechny rodiny světa Svaté Rodině Nazaretské:

Svatá Rodino Nazaretská, věrná opatrovnice tajemství spásy: obroď v nás úctu ke ztišení, učiň z našich rodin večeřadla modlitby a přetvoř je na malé domácí církve, obnov touhu po svatosti, podporuj šlechetnou námahu práce, výchovy, naslouchání, vzájemného porozumění a odpuštění.

Svatá Rodino Nazaretská, probuď v naší společnosti vědomí posvátného a nedotknutelného charakteru rodiny, nedocenitelného a nenahraditelného dobra. Každá rodina ať je přívětivým příbytkem dobroty a pokoje pro děti a pro staré, pro nemocné a osamocené, pro chudé a potřebné. Ježíši, Maria a Josefe, s důvěrou vás prosíme a s radostí se vám svěřujeme.“