Jdi na obsah Jdi na menu
 

Téma 8

9. 12. 2014

 

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

8. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 1 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

Bohorodička je vzor ve víře, lásce a dokonalém spojení s Kristem

Lk 1,26b-38

26

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“

29

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“

34

Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“

35

Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 37Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“

38

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.

Lk 1,39-45

39

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 42a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 43Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 45A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“

Jan 19,25nn

25

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. 26Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ 27Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

Vyjděme z prvního aspektu: Maria je vzorem ve víře… Pomysleme na to, kým byla Panna Maria: židovskou dívkou, která toužila z celého srdce po vykoupení svého lidu. V tomto srdci mladé Izraelské dcery však přebývalo tajemství, které neznala ani ona sama. Podle Božího plánu se měla stát Matkou Vykupitele. Boží posel ji při zvěstování nazývá „plnou milosti“ a zjevuje jí tento plán. Maria přitaká a od té chvíle se jí dostává nového světla. Soustředí se na Ježíše, Božího Syna, který od ní přijal tělo a ve kterém se naplňují přísliby celých dějin spásy. Mariina víra je naplněním víry Izraele. Je v ní soustředěno veškeré putování tohoto lidu očekávajícího vykoupení a v tomto smyslu je vzorem ve víře pro církev, jejímž středem je Kristus, vtělení nekonečné lásky Boží.

Jak prožívala Maria tuto víru? Prožívala ji v jednoduchosti tisíce každodenních starostí a obav každé maminky, jak zajistit jídlo, oblečení, péči o dům… Právě tato její normální existence byla prostorem, ve kterém se odvíjel jedinečný vztah a hluboký dialog mezi ní a Bohem, mezi ní a jejím Synem. Mariino přitakání, které bylo dokonalé hned v počátku, rostlo až k momentu Kříže. Tam její mateřství objalo každého z nás, celý náš život, aby nás vedla ke svému Synovi. Maria žila neustále ponořena v tajemství Boha, který se stal člověkem, jako Jeho první a dokonalá učednice, rozjímala ve svém srdci všechno ve světle Ducha svatého, aby pochopila a splnila veškerou Boží vůli…

Přejděme ke druhému aspektu: Maria je vzorem v lásce. Jakým způsobem je Maria pro církev živým příkladem lásky? Pomysleme na její ochotu ve vztahu k příbuzné Alžbětě. Svoji návštěvou jí Panna Maria přinesla nejenom hmatatelnou pomoc, ale také Ježíše, který už v jejím lůně žil. Přinesením Ježíše dostalo se jejímu domu radosti, plné radosti. Alžběta a Zachariáš byli šťastní z toho, že čekali dítě, což se v jejich věku zdálo nemožné, ale dívka Maria jim přinesla úplnou radost, která vychází z Ježíše a Ducha svatého a vyjadřuje se nezištnou láskou, sdílením, pomocí a porozuměním.

Matka Boží chce také nám všem přinést tento obrovský dar, jímž je Ježíš, a s Ním Jeho lásku, pokoj a radost. Taková je také církev, jako Maria. Církev není obchod, církev není humanitární nadace, církev není nevládní organizace, církev je poslána, aby všem přinášela Krista a Jeho evangelium. Toto je církev. Nepřináší sebe samu. Ať už je malá či velká, silná či slabá, církev přináší Ježíše. A církev má být jako Maria,

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Společenství manželů

8. setkání ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Strana 2 / 2 (Texty pro společenství manželů 2014, pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství)

která šla navštívit Alžbětu. Co přinesla? Ježíše! A církev přináší Ježíše. To je jádro církve. Přinášet Ježíše. Pokud by se hypoteticky stalo, že by církev nepřinášela Ježíše, pak by byla mrtvá. Musí přinášet Ježíše a musí přinášet Ježíšovu dobročinnost, Ježíšovu lásku, Ježíšovu sílu.

A jakou lásku přinášíme druhým my, kteří jsme církví; každý z nás? Je to Ježíšova láska, která se sdílí, odpouští a provází anebo je to láska poněkud rozředěná? Jako víno rozředěné tak, že se stává vodou. Je taková naše láska? Je to silná láska anebo tak slabá, že následuje jen sympatie a hledá odměnu? Zištná láska? A jedna otázka: Ježíši se zištná láska líbí nebo nelíbí? Líbí? Zdá se, že si nejste moc jistí. Líbí nebo nelíbí? (hromadné zvolání „Ne“) Nelíbí! Láska musí být nezištná, jako byla Ježíšova láska. Jaké jsou vztahy v našich farnostech, v našich komunitách? Jednáme spolu jako bratři a sestry? Anebo se posuzujeme, mluvíme špatně jedni o druhých? … Slyšel jsem však, že tady v Římě nikdo nemluví o druhém špatně. Jestli je to pravda, nevím… Pečujeme každý jen o svoji „zahrádku“ anebo se staráme jeden o druhého?

A krátce poslední aspekt: Maria je vzor spojení s Kristem. Život Panny Marie byl životem ženy jejího lidu: Maria se modlila, pracovala, chodila do synagogy… Avšak každý skutek byl vždycky konán v dokonalém spojení s Ježíšem. Tato jednota vyvrcholila na Kalvárii. Tady se Maria spojila se svým Synem v mučednictví srdce a odevzdáním života Otci za spásu lidstva. Matka Boží přijala za své Synovo utrpení a spolu s Ním přijala Otcovu vůli v oné poslušnosti, která přináší plody a dává pravé vítězství nad zlem a smrtí.

Skutečnost, kterou nás Maria učí, je krásná, totiž být vždycky spojeni s Ježíšem. Můžeme si položit otázku: pamatujeme na Ježíše, jenom když se něco nedaří a potřebujeme pomoc, anebo je náš vztah stálý a přátelství hluboké, i když jde o to, abychom jej následovali na cestě kříže?20

20

Papež František: Maria je vzorem církve. RADIOVATICANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-2013, datum publikování 23. 10. 2013, [cit. 2013-12-10], přeložil Milan Glaser. Dostupné z:

21 TOMEČKOVÁ, M. Dvanáct perel pro Ježíše, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2011. strana 52.

Otázky k zamyšlení

1) Necháváme se osvítit vírou Marie, naší Matky? Anebo ji považujeme za příliš vzdálenou a odlišnou od nás? Hledíme na ni ve chvílích těžkostí, zkoušek a temnot jako na vzor důvěry v Boha, který chce vždycky a jenom naše dobro?

2) Jakou lásku přinášíme druhým my, kteří jsme církví; každý z nás? Je to Ježíšova láska, která se sdílí, odpouští a provází anebo je to láska poněkud rozředěná? Je to silná láska anebo tak slabá, že následuje jen sympatie a hledá odměnu? Zištná láska?

3) Jaké jsou vztahy v našich farnostech, v našich komunitách? Jednáme spolu jako bratři a sestry? Anebo se posuzujeme, mluvíme špatně jedni o druhých?… Pečujeme každý jen o svoji „zahrádku“ anebo se staráme jeden o druhého? To jsou otázky týkající se lásky.

4) Pamatujeme na Ježíše, jenom když se něco nedaří a potřebujeme pomoc, anebo je náš vztah stálý a přátelství hluboké, i když jde o to, abychom jej následovali na cestě kříže?

Modlitba vlastními slovy

Prosme Pána, aby nám daroval svoji milost a aby se v našem životě a v životě každého církevního společenství odrážel vzor Marie, Matky církve. Kéž se tak stane.

Modlitba rodiny

Panno Maria, svěřujeme Ti naše rodiny. Navštiv nás, přines nám Ježíše a pomáhej nám, abychom žili z milosti svátosti manželství. Buď naší matkou a vychovatelkou. Přetvoř naši rodinu podle obrazu svaté Rodiny Nazaretské, aby byla domácí církví, místem víry, bezpečí a jistoty. Učiň, abychom měli v lásce a trpělivosti pochopení jeden pro druhého. Dej nám sílu, abychom pečovali o atmosféru svobody, čistoty, radosti a pokoje. Stůj při nás v našich potřebách a pomáhej nám, abychom v těžkých chvílích uměli říct „ano“ k Boží vůli. Dej nám světlo v temných hodinách, sílu k odříkání a útěchu v utrpení. Pomoz nám, aby náš domov byl svatyní, ze které vychází láska, pokoj a radost, abychom se stali živými stavebními kameny Kristovy Církve. Dej, ať je naše rodina světlem i pro jiné rodiny. Matko a královno rodin, zasvěcujeme se Ti. Žehnej a chraň naše rodiny.

21