Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekt Záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie - SZIF

31. 12. 2010

Zařazení projektu v rámci Programu rozvoje venkova:

·         OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

o   Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

§  Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

·         Záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

 

Popis projektu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie:

Z pohledu kulturně historického dědictví jde o mimořádně cennou památku. Farní kostel připomínaný již roku 1359 má podobu pravidelného kříže. Raně gotický původ a stáří lodi dokládají zazděná uzounká okénka, z nichž jedno blíže portálu je odkryto. Loď byla ve 20. století prodloužena a opatřena kůrem. Na stěnách lodi kostela, do níž vede bohatě článkovaný gotický portál, byly objeveny zbytky nástěnných maleb, které jsou starší než sklenutí kostela. Na malbách se nachází sv. Antonín modlící se  ke Kristu, sv. Barbora a sv. Kryštof s rakem a rybou u nohou. Růžice na klenutí presbytáře ukazují, že kostel byl od pánů z Hradce v druhé polovině 16. Století značně přestavěn a přitom byl strop, původně rovný, zaklenut. Zakončení presbytáře třemi stranami nepravidelného osmihranu a zesílené opěrnými pilíři, pochází z doby pozdní gotiky.

Již v době středověku proslul kostel jako poutní místo. Nedaleko kostela vyvěrá v kapličce pramen léčivé vody. Mariánský kult a poutní charakter celého místa v minulosti posilovala gotická dřevěná soška P. Marie s Ježíškem z 15. Století, která byla uctívána jako milostná. Podle tradice směřovali poutníci k milostné Panně Marii Asumptě do Drahova zvláště ve víře v uzdravení těžkých nemocí a v dobách velkého sucha a neúrody. Soška Panny Marie datovaná do první třetiny 15. století byla v padesátých letech 20. století odcizena. V roce 1998 byla biskupem posvěcena kopie této sochy zhotovená akademickým malířem Josefem Kučerou.  

Význam kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny Marie dále posiluje soubor dalších památkově významných a chráněných nemovitostí v bezprostřední blízkosti kostela, kterými jsou hřbitov, márnice, kaplička s léčivým pramenem.

Celý objekt kostela je v současné době silně ohrožen stavem střechy a krovu, které jsou vlivem stáří konstrukce a krytiny v havarijním stavu.

V rámci chystané rekonstrukce budou realizovány následující aktivity:

  1. Výměna latí a střešní krytiny kostela, výměna poškozených prvků krovu

Stávající konstrukce krovů budou, pokud to bude možné, ponechány, poškozené prvky budou vyměněny. Stávající krytina včetně laťování bude demontována. Nová krytina bude opět keramická bobrovka.

Havarijní stav krovu: Při prohlídce bylo zjištěno lokální narušení paty krovu. Výrazně je narušen také vrchol valby presbytáře. Ve větší míře bylo také zjištěno napadení krovu dřevokazným hmyzem. Dále byl zjištěn závažný konstrukční nedostatek v uložení krokví – dlaby krokví jsou usmyknuté – vazný trám i krátče je zaříznuté hned za krokví a chybí zde potřebný materiál.

  1. Provedení nového oplechování věže z měděného plechu

Věž bude nově oplechována z mědi. Ostatní klempířské prvky budou ověřeny a případně vyměněny.

  1. Restaurování křížů (věž, presbytář)

Železné kované kříže z 18. Století jsou silně zkorodovány, které vyžadují celkové restaurování (viz restaurátorský záměr vyhotovený certifikovanou osobou). Na kovaných křížích bude provedena revize spojů, odstranění koroze, bude provedeno doplnění chybějících prvků a provedena pasivace povrchu kovu. Na takto připravený kov budou provedeny podklady nátěry pod zlato v okrovém odstínu. Nakonec bude provedeno zlacení a vše vyleštěno.

  1. Nový vápenný nátěr fasády

Bude provedena obnova stávajícího nátěru, barevnost zůstane zachována.

Navržený technický postup záchrany kostela je popsán v projektové dokumentaci, která je samostatnou přílohou žádosti.