Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekt Záchrana kostela Nejsvětější Trojice - SZIF

30. 12. 2009

 Zařazení projektu v rámci Programu rozvoje venkova:

 ·         OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

o   Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

§  Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

·         Záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

Popis projektu

Kostel Nejsvětější Trojice v Hamru nad Nežárkou:

Z pohledu kulturně historického dědictví jde o mimořádně cennou památku a vzácný doklad renesanční chrámové architektury, a to v kontextu celé České republiky. Renesance se na území ČR uplatňovala především v architektuře světských staveb – zámků, paláců, radnic, obytných domů. V církevních stavbách se objevuje spíše v detailech. Bývají to například portály, věže, okna v původně gotických kostelech, oltáře či náhrobky. První renesanční kostely byly budovány po roce 1540 a jsou u nás výjimečné. Význam kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice dále posiluje soubor dalších památkově významných a chráněných nemovitostí v bezprostřední blízkosti kostela, kterými jsou hřbitov, márnice, dřevěná zvonice a objekt fary. Na území Jihočeského kraje se nacházejí pouze tři kostely se sgrafitovou fasádou, hamerský kostelík jako jediný však je dokladem ucelené renesanční chrámové architektury v kraji.

Celý objekt kostela je v současné době silně poškozen a v rámci průzkumů a projektových prací byla jeho záchrana rozdělena do tří základních prvků, které jsou navzájem provázány:

  1. Restaurování sgrafitové fasády kostela

Fasády kostela jsou neopravené. Takřka v celé ploše zdiva se předpokládá dochování původních renesančních omítek, které jsou pouze lokálně doplněny novějšími vysprávkami. Omítky jsou degradované zejména v nižších partiích z důvodu vzlínající vlhkosti (viz. drenáže). Trhliny ve zdivu se objevují zejména v nadpražích otvorů.

  1. Oprava střechy kostela

Oblast uložení krovu je havarijně porušená. Zazděná zhlaví vazných trámů i pozednice jsou narušeny biologickými škůdci. Toto se výrazně projevuje deformací celé soustavy. Stav dále komplikuje úzká cihlová římsa vyzdívaná na pozednici. Stabilita této římsy je výrazně ohrožena. Krov je vychýlen i v podélném směru.

  1. Provedení drenáže kolem kostela

Odvodnění kostela není v současné době vůbec řešeno. Okapové svody ústí na terén, dešťová voda se vsakuje přímo při patě zdiva a způsobuje vlhnutí spodních partií zdiva, objevují se i statické poruchy. Po obvodě kostela není vytvořen okapový chodník, opatření ke snížení vlhkosti zdiva nejsou provedena žádná.

Navržený technický postup záchrany kostela je popsán v projektové dokumentaci, která je samostatnou přílohou žádosti.