Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekt „Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže“ - ROP

31. 12. 2012

ROP - Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Oblast podpory 3.2 

Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

 

 rop-banner-2-c-300dpi-rgb.jpg

Popis projektu:

 

Předmětem projektu je zlepšení stavu památkově chráněného objektu dekanského kostela Povýšení svatého Kříže ve Veselí nad Lužnicí s cílem rozšíření služeb cestovního ruchu a využití kulturně-historického potenciálu ve městě. Objekt je nemovitou kulturní památkou ve smyslu § 42 odst. 1 zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zapsanou do státního seznamu kulturních památek. Vnější fasáda kostela spolu se schodišti a opěrnou zdí je v současné době v nevyhovujícím stavu. V rámci projektu dojde k rekonstrukci fasády kostela, kamenné hrobky a rekonstrukci fasády věže včetně jejího zpřístupnění veřejnosti. Dále se bude jednat o zadláždění prostranství kolem kostela, úpravu schodišť a sanaci zdí okolo kostela a fary. Součástí projektu je i umístění informačního kiosku, obnovení Křížové cesty, na nádvoří kostela, úpravy vnějšího osvětlení kostela a prostoru v jeho okolí.

Zpřístupněním kostelní věže veřejnosti a umístěním informačního kiosku dojde k vytvoření nových služeb v oblasti turistického ruchu. Bude se tedy jednat o přímý přínos na rozvoj služeb cestovního ruchu v regionu. Stejný pozitivní dopad bude mít bezesporu i noční osvětlení kostela, který je díky svému umístění na kopci vidět z širokého okolí. Revitalizovaný kostel zvelebí historické jádro města a zvýší tak prestiž města Veselí nad Lužnicí.

Kostel Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí je významnou kulturně-historickou památkou a duchovním střediskem města. Komunikace a prostranství u kostela jsou obyvateli i návštěvníky města intenzivně využívány. Na projekt jsou vázány další aktivity: jedná se o rekonstrukci bývalé márnice sousedící v těsné blízkosti kostela, která posléze bude sloužit jako obřadní síň pro civilní pohřby.

 

Technické a technologické řešení projektu

 

1.1.   Technické a technologické řešení projektu, použitá technologie

Předmětem projektu je zlepšení stavu památkově chráněného objektu děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu kostela, kamenné hrobky a rekonstrukci fasády věže poničené vichřicí Kiril a Emma včetně jejího zpřístupnění veřejnosti. Dále se bude jednat o zadláždění, úpravu schodišť a sanaci zdí okolo kostela a fary. Součástí projektu je i umístění informačního kiosku, obnovení křížové cesty, vše na nádvoří kostela, úpravy vnějšího osvětlení kostela a prostoru v jeho okolí.

 

1.      Rekonstrukce kostela

-       Při rekonstrukci fasády kostela dojde k vyčištění spár zdiva a drenáži. Do výšky cca 2 m bude nanesena nová sanační omítka, bude provedena výměna betonových zákrytových soklů za kamenné a oplechování čtyř okenních parapetů, fasáda kostela bude celkově sjednocena nátěrem.

-       Prostor v okolí kostela bude spádováním odvodněn do kamenného žlabu ve formě elipsy okolo kostela a podlahových vpustí. Při zdech kostela a bude provedena drenáž. Bude revidováno zaústění všech dešťových svodů střechy kostela na odvod do kanalizace.

 

2.      Rekonstrukce kamenné hrobky ze žulových bloků a očištění dvou soch

-       Bude vyčištěn vnitřek hrobky, a vytvořeno nové založení pro nosné konstrukce, nově dány krycí desky z vápenické žuly. 

-       Obě sochy budou očištěny.

 

3.      Zadláždění hlavní i vedlejší pochozí plochy nádvoří

-       Dláždění bude pojícím prvkem celého prostoru. V maximální míře bude obnovena původní valounová (křemen, buližník) dlažba, v trasách intenzivního provozu bude realizována dlažba z nepravidelných žulových (Mrákotín) odseků s pochozí štípanou plochou.

-       Valounová dlažba okolo obvodových zdí kostela bude ohraničena elipsou kostela opsanou. V trase elipsy proběhne odvodňovací žulový žlábek spádovaný k podlahovým vpustem Zóny valounové dlažby při opěrných a ohradních zdech budou předcházet v odseky volně bez jakéhokoliv pevného rozhraní.

 

4.      Zpřístupnění vyhlídkové věže

-       Bude rekonstruována dřevěná konstrukce schodiště a podest.

-       Bude vytvořena nová pochozí plocha na klenebné kápi věže.

-       Bude provedena částečná oprava fasády věže zničené po vichřici Kiril a Emma.

 

5.      Sanace zdí

-       Za opěrnými zdmi bude provedena drenáž. Bude demontována kamenná koruna zdi, prvky očištěny tlakovou vodou bez abraziv, impregnovány a po znovu provedení kameno-cihelné zídky opět osazeny. Nesoudržná kameno-cihelná zídka bude snesena v mocnosti asi 0,9 m od horní hrany zdi a bude znovu vyzděna.

-       Ohradní zdi budou sanovány. Jejich paty drenážovány, po oklepání nesoudržných omítek očištěny a znovu omítnuty. Koruny budou z taškové krytiny. 

-       Ve stávajících nikách ohradních zdí za kostelem budou obnovena „Obnovení křížové cesty“. Jedna nika, zaniklá při vybourání otvoru vrat z farního dvora, bude nahrazena nově vytvořenou nikou respektující rytmus nik stávajících.

 

6.      Rekonstrukce hlavního a bočního schodiště

-       Kamenná schodiště budou demontována, jednotlivé prvky očištěny tlakovou vodou bez abraziv, impregnovány a znovu osazeny na železobetonový základ. Chybějící elementy budou doplněny novými kamenickými výrobky z materiálu identického s původním, tedy z vápenické žuly. Takto budou též nahrazeny betonové stupně schodiště před vstupem do kostela stupni kamennými s kamenicky provedenou rampou pro kočárky.

7.      Informační kiosek bude pevně spjat se zemí. Technické parametry budou součástí zadávací dokumentace na výběrové řízení dodavatele stavby. Podmínkou je vybavení kiosku audiovizuálním interaktivní programem.

 

8.      Lavičky budou umístěny na nádvoří kostela a budou pevně spjaty se zemí.

 

9.      Osvětlení kostela a jeho bezprostředního okolí – budou umístěny 3 sloupy s osvětlením na nádvoří objektu a celkem 15 osvětlení zapuštěných v úrovni dlažby. Technické parametry budou součástí zadávací dokumentace.